หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด) / รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561


ชื่อเรื่อง : ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561

รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางานรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” โดยกล่าวว่า รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือการปฏิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 2. หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 3. หลักความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน 4. หลักการมีส่วนร่วม คือให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการ 5. หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. หลักความคุ้มค่า มีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา “ราชการ 4.0” ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วันที่บันทึกข้อมูล : 15-ก.ย. -2561


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3006614 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558