หน้าหลัก / เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล

ประวัติศูนย์ข้อมูล


        กรมการจัดหางานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอข้อมูลเป็นการเฉพาะราย เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของราชการ ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กรมการจัดหางานได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดกรมฯในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ.2558 กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาโดยการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน http://info.doe.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ผลงานสำคัญ

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางานได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 รางวัล คือ

        1. รางวัลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในระดับดีเด่น

        2. รางวัลหน่วยงานต้นแบบ (ส่วนกลาง) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี

        3. รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2561

        โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน โดยแจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม ฯ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

        1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน

        2. สำนักงานเทศบาลนครสงขลา จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 คน ศึกษาดูงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์


ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวรตาวิริยา  เติมธนะศักดิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2. นางสาวนุชจรี  วงศ์อามาตร นักวิชาการแรงงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3396463 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558