หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

สัญญาอื่นๆ

จำนวน 512 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สัญญาอื่นๆ ดูเพิ่มเติมที่ มาตรา 9(8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (กดไฟล์ PDF เพื่อดู Link ทั้งหมด)//กรมการจัดหางาน
2 สัญญาที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๔๑๙,๓๓๖.๖๖ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
3 สัญญาที่ ๑๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำ (กส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
4 สัญญาที่ ๑๙๐/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำ (กส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
5 สัญญาที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร (กส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
6 สัญญาที่ ๑๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศทส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓,๐๓๔,๔๗๖.๒๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
7 สัญญาที่ ๑๘๗/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาล่ามภาษาต่างชาติ (กัมพูชา) ปฏิบัติงานในศูนย์บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔ (ปชส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
8 สัญญาที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
9 สัญญาที่ ๑๘๕/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
10 สัญญาที่ ๑๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
11 สัญญาที่ ๑๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
12 สัญญาที่ ๑๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
13 สัญญาที่ ๑๘๒/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
14 สัญญาที่ ๑๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
15 สัญญาที่ ๑๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (กบ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท//สำนักงานเลขานุการกรม
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3393974 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558