หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 159 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ ๑๖ สาขา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
2 แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายข้าราชการประจำ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
3 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ และนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
4 ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
5 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
6 ขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 6 (The Joint Declaration of the Abu Dhabi Dialogue Sixth Consultation) มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
7 ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
8 การแก้ไขข้อขัดข้องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
9 การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center : TDCC) ของทางการเมียนมา และการได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕//กรมการจัดหางาน
10 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565//กรมการจัดหางาน
11 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565//กรมการจัดหางาน
12 ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564//กรมการจัดหางาน
13 ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564//กรมการจัดหางาน
14 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564//กรมการจัดหางาน
15 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2928008 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558