หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3396614 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558