หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 358 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
3 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองส่งเสริมการมีงานทำ
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
7 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
8 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
9 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองส่งเสริมการมีงานทำ
14 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
15 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ACTION PLAN 2021)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3053440 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558