หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 364 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานภาพรวม กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการมีงานทำ//กองส่งเสริมการมีงานทำ
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
7 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
9 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองส่งเสริมการมีงานทำ
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
14 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
15 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3393946 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558