หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 49 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)//ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4 นโยบายกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖//สำนักงานเลขานุการกรม
6 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมการจัดหางาน//กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของกรมการจัดหางาน//กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของกรมการจัดหางาน//กองบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (การห้ามทำงานกับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาแรงงาน การตั้งสำนักงานสาขา และการให้บริการจัดหางาน)//กองนิติการ
10 ข้อหารือการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU และการวางเงินหลักประกัน//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
11 รวมความเห็นทางกฏหมาย กรมการจัดหางาน//กองนิติการ
12 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
13 นโยบายกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
14 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของกรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1234

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283172 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558