หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 44 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมการจัดหางาน//กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของกรมการจัดหางาน//กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของกรมการจัดหางาน//กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (การห้ามทำงานกับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาแรงงาน การตั้งสำนักงานสาขา และการให้บริการจัดหางาน)//กองนิติการ
5 ข้อหารือการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU และการวางเงินหลักประกัน//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
6 รวมความเห็นทางกฏหมาย กรมการจัดหางาน//กองนิติการ
7 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
8 นโยบายกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของกรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 แผนพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)//กรมการจัดหางาน
12 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
14 แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ระยะ 3 ปี )//กรมการจัดหางาน
15 ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
123

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3080091 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558