หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 41 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (การห้ามทำงานกับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาแรงงาน การตั้งสำนักงานสาขา และการให้บริการจัดหางาน)//กองนิติการ
2 ข้อหารือการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU และการวางเงินหลักประกัน//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
3 รวมความเห็นทางกฏหมาย กรมการจัดหางาน//กองนิติการ
4 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
5 นโยบายกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของกรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 แผนพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)//กรมการจัดหางาน
9 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
11 แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ระยะ 3 ปี )//กรมการจัดหางาน
12 ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
13 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)//กรมการจัดหางาน
14 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
15 ยุทธศาสตร์ การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
123

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2932528 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558