หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 7

7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3393906 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558