หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 7

7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

จำนวน 1 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ//กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3393895 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558