หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 7

7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

จำนวน 2 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงสร้างและการจัดองค์กร//กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงสร้างและการจัดการองค์กร//กองแผนงานและสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283116 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558