หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2186 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕29(1)
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ไทยสกาย เซอร์วิส จำกัด29(1)
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ของบริษัทจัดหางาน สติวรรธน์ จำกัด29(1)
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 2 ฉบับ29(1)
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน สตาร์ เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 2 ฉบับ29(1)
7 รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 256529(1)
8 รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานเป็นคนประจำเรือ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 256529(1)
9 รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 256529(1)
10 รายชื่อบริษัท/สำนักงาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕29(1)
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบ ซี แอล เอ็ม วี จำกัด29(1)
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ ของบริษัทจัดหางาน ฮิวแมนคอเนอร์ จำกัด29(1)
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ29(1)
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน คุโระคิ (ประเทศไทย) จำกัด29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3080075 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558