หน้าหลัก / ข้อมูลสำคัญรายเดือน

ข้อมูลสำคัญรายเดือน

จำนวนที่พบ 177 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
14 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2999479 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558