หน้าหลัก / แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1. ข้อมูลผู้ตอบ


2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ


3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


4. สิ่งอำนวยความสะดวก


5. ข้อเสนอแนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3283127 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558