หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

      ประเภทข้อมูล 
ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3396628 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558