ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
2 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการเดินทางไปทำงานธุรกิจนวดสปา ในคาซัคสถานกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและเตรียมปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างชาติ (Levy)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้2560
6 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
7 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
8 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
9 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
10 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @area7) ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 72560
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2560
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 22560
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
16 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
17 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
18 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
19 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
20 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
22 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2559กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกาโดยการชักจูงว่าจะมีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permament Resident Card หรือ Green card)กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
24 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่นกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
25 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยทีทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซียกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ2560
12345678910...