ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
2 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
4 รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
5 แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
6 แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
7 แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
8 แผนงานที่ 6 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฏหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
9 แผนงานที่ 6 โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
10 แผนงานที่ 6 โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
11 แผนงานที่ 6 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
12 แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
13 แผนงานที่ 2 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
14 แผนงานที่ 9 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
15 แผนงานที่ 8 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
16 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
17 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
18 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
19 รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
20 แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
21 แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(คน) ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
22 แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
23 แผนงานที่ 7 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฏหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
24 แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
25 แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559กองแผนงานและสารสนเทศ2559
1234567