ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
2 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
3 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
4 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
5 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
6 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
7 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
8 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
9 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
10 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
11 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
12 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
13 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
14 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
15 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
16 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
17 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
18 การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
19 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
20 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
21 กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
22 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
23 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
25 รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
12345678