ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานและสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2541สำนักงานจังหวัดระนองมมป.
2 ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางานมปป.
3 ดัชนีชื่ออาชีพ ( การจัดงบประเภทมาตรฐานอาชีพ )กรมการจัดหางานมปป.
4 งานประกันภัยกรมแรงงานมปป.
5 เค้าโครงแผนแม่บทการปฏิรุประบบราชการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมปป.
6 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปางมปป.
7 SUPPLY OF THAI MANPOWERTHE DEPARTMENT OF EMPLOYMENTN.D.
8 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
9 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้2560
11 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
12 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
13 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2560
14 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
15 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @area7) ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 72560
16 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2560
17 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
18 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
19 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 22560
20 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
21 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
22 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
23 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
24 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2559กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
25 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ2560
12345678910...