ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานและสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2541สำนักงานจังหวัดระนองมมป.
2 ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางานมปป.
3 ดัชนีชื่ออาชีพ ( การจัดงบประเภทมาตรฐานอาชีพ )กรมการจัดหางานมปป.
4 งานประกันภัยกรมแรงงานมปป.
5 เค้าโครงแผนแม่บทการปฏิรุประบบราชการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมปป.
6 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปางมปป.
7 SUPPLY OF THAI MANPOWERTHE DEPARTMENT OF EMPLOYMENTN.D.
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
9 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย smart job center สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time) "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขุนทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2561
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอ่างทอง 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2561
11 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนมกราคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน" วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (Zone P1B และ Southern Gallery)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช2561
13 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2561
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2561
15 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)2561
16 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2561
17 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2561
18 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)2561
19 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนธันวาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
20 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2561
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2561
22 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
23 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
24 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
25 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
12345678910...