ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานและสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2541สำนักงานจังหวัดระนองมมป.
2 ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางานมปป.
3 ดัชนีชื่ออาชีพ ( การจัดงบประเภทมาตรฐานอาชีพ )กรมการจัดหางานมปป.
4 งานประกันภัยกรมแรงงานมปป.
5 เค้าโครงแผนแม่บทการปฏิรุประบบราชการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมปป.
6 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปางมปป.
7 SUPPLY OF THAI MANPOWERTHE DEPARTMENT OF EMPLOYMENTN.D.
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 09.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
9 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนตุลาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
10 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)2560
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
12 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
13 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
14 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2560
15 รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC )กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
16 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
17 สรุปผลการการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย2560
18 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2560
19 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2 ปี 2560 (เม.ย. - มิ.ย.)ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก2560
20 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
22 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
23 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
24 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) อ.เมือง จ. นนทบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2560
12345678910...