ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2552
2 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวคงเหลือตามข้อตกลง MOUกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2552
3 ผลการดำเนินงานกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
4 แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ สหภาพพม่ากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการทำงานคนต่างด้าว หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการนำเข้าคนต่างด้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2551กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
6 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทำงาน ปี 2549 - ปัจจุบันกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการทำงานคนต่างด้าว ประจำเดือน เมษายน 2551กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
8 หารือแนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวกรณีขออนุญาตเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา8 และมาตรา13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2521กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2551
9 สรุปผลการปฏิบัติงานกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
10 ส่งสำเนาบันทึกการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย - กัมพูชากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
11 แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
12 สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
13 โครงสร้าง ของกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
14 การหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการมอบอำนาจให้กระทำการแทนนายจ้างเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
15 การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MoU)กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
16 บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับฯ จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2550กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
17 บันทึกการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2550กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
18 บันทึกการประชุมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
19 บันทึกการเจรจาระหว่างประเทศไทย และสหภาพพม่าเกี่ยวกับการจ้างแรงงานพม่าในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2550 ณ เมืองเนปิดอว์กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
20 ขอความร่วมมือนายจ้าง / ลูกจ้างเกี่ยวกับการต่อเอกสารรับรองบุคคล(C.I.) ของแรงงานกัมพูชาด้วยวิธีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
21 การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา กรณีมีการพิสูจน์สัญชาติกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
22 ผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
23 แผนปฏิบัติงานการพิสูจน์สัญชาติของเจ้าหน้าที่ทางการลาว และกัมพูชากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
24 ขอส่งสำเนาสรุปผลการประชุมหารือระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางาน กับอธิบดีกรมแรงงานกัมพูชากองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
25 บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่วิชาการไทย-ลาว เพื่อกำหนดแนวทางพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวและการจัดระบบในการขอรับหนังสือเดินทางของแรงงานลาวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ วันที่ 19 มีนาคม 2550 จังหวัดหนองคายกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว2550
12