ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองส่งเสริมการมีงานทำ2560
2 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกองส่งเสริมการมีงานทำ2559
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองส่งเสริมการมีงานทำ2559
4 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ กับทิศทางตลาดแรงงานกองส่งเสริมการมีงานทำ2559
5 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกองส่งเสริมการมีงานทำ2558
6 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองส่งเสริมการมีงานทำ2558
7 การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกองส่งเสริมการมีงานทำ2558
8 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒กองส่งเสริมการมีงานทำ2557
9 โครงการ/กิจกรรม แนวฏิบัติงานโครงการ และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองส่งเสริมการมีงานทำ2557
10 ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกองส่งเสริมการมีงานทำ2557
11 โครงการกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗กองส่งเสริมการมีงานทำ2556
12 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วประเทศกองส่งเสริมการมีงานทำ2556
13 โครงการกองส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖กองส่งเสริมการมีงานทำ2555
14 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพกองส่งเสริมการมีงานทำ2555
15 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพกองส่งเสริมการมีงานทำ2555
16 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพกองส่งเสริมการมีงานทำ2555
17 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการกองส่งเสริมการมีงานทำ2555
18 โครงการ/กิจกรรม แนวฏิบัติงานโครงการ และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕กองส่งเสริมการมีงานทำ2555
19 กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2554กองส่งเสริมการมีงานทำ2554
20 ข้อมูลอาชีพเพื่อส่งเสริมการไปฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศกองส่งเสริมการมีงานทำ2554
21 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔กองส่งเสริมการมีงานทำ2554
22 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกองส่งเสริมการมีงานทำ2554
23 การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ประเทศไทย ปี 2552 TSIC2009กองส่งเสริมการมีงานทำ2553
24 คู่มือการให้บริการแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน [จำหน่ายออก มีนาคม 2559]กองส่งเสริมการมีงานทำ2553
25 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (แก้ไข)กองส่งเสริมการมีงานทำ2552
1234