ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงสร้างและการจัดองค์กรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2559
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2559
3 แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2557
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Organization Governance - OG)กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2556
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2554
6 รายงานความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2552
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2552
8 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2552
9 ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2551