ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนธันวาคม 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
2 สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
3 สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนตุลาคม 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
4 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนตุลาคม 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
5 สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนกันยายน 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
6 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
7 สรุปการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
8 สรุปการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2549สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2550
10 คู่มือการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานเดือนสิงหาคม 2549สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2549
11 คู่มือการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
12 รายงานสัมนา เรื่อง การสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงานสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
13 บริษัทพาณิชย์ประกันภัย จำกัด เลิกจ้างพนักงานทั่วประเทศสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
14 คู่มือการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
15 ผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานจำแนกตามภาค/จังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2548สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
16 การมอบอำนาจการบริหารข้อมูลในระบบสารสนเทศประกันตนกรณีว่างงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้ง 85 แห่งสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
17 การแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานในระบบสารสนเทศสำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
18 ผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานจำแนกตามภาค/จังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2548สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
19 สรุปมติคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
20 รายงานสรุปการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
21 สรุปการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2548สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ2548
22 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541กรมการจัดหางาน2541
23 ด่วน! รายชื่อผู้ประกันตนที่จะมีกำหนดมาขึ้นทะเบียน ในวันที่ 16 - 17 เมษายน 2550สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ