ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2560
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2557
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสมานฉันท์และปรองดอง วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสิงหนครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2557
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสิวัล หาดใหญ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2557
8 รายงานการประเมินผลงานนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2557
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2557
10 รายงานการประเมินผลงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2556
11 รายงานการประเมินผลงานนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2556
12 รายงานการประเมินผลงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2556
13 รายงานการประเมินผลงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพสงขลา) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวัดนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีสงขลา 4 - 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2555
15 รายงานการประเมินผล งานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช ครบ ๖๐ ปีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2555
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00 -15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2554
17 สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ๒๕๕๔ [จำหน่ายออก มีนาคม 2559]สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2554
18 รายงานการประเมินผลงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2554
19 รายงานการประเมินผลงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2554
20 เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2554
21 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2553
22 สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงานภาคใต้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2553
23 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2551
24 รายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน(สจจ.) เดือน กุมภาพันธ์ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2551
25 การติดตามการบริการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (ผลงานลำดับที่ 2)เยาวภา พิบูลย์ผล2550
12