ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2559
2 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2555 กลุ่มฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชนจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2555
3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2554
4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2554
5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2553