ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2561
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2560
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้าง Home Work สาขาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2555
4 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคารเอนกประสงค์) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2555
5 ร่าง ขอบเขตของาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคารเอนกประสงค์) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2555
6 สำนักจัดหางานจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2554
7 สรุปผลการปฏิบัติงานด่านตรวจคนหางานภูเก็ตปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2554
8 วารสารด่านตรวจคนหางานภูเก็ต กรกฎาคม 2553 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2553
9 วารสารด่านตรวจคนหางานภูเก็ต มีนาคม2553 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2553
10 วารสารด่านตรวจคนหางานภูเก็ต กุมภาพันธ์ 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2553
11 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2552
12 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2552
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน ธันวาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2551
14 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2551
15 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2550
16 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 5-6 กันยายน 2548 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2548
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2546