ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2560
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2559
3 คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2559
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2559
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2558
6 คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2558
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2558
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558 "ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
9 คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๐๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
12 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2557
14 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2556
15 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2555
16 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2555
17 สรุปผลการปฏิบัติงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2554
18 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้างโลตัส สาขาพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2553
19 สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2552
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2551
21 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดพัทลุง ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2551
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2550
23 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2550
24 วารสารฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2550
25 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2550
12