ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2561
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2561
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
6 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
7 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
15 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
25 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
12345678