ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส2558
2 สำนักจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส2555
3 ระบบการให้บริการจัดหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิสก์(e-Services)ศิวพร เหลืองอมรศักดิ์2551
4 โครงการจัดตั้งส่วนบริการแนะแนวอาชีพในสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส(ผลงานลำดับที่2 นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส2550
5 สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส2550