ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2561สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2561
2 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
3 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
4 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
5 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) บริเวณศูนย์ราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
7 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
8 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือน เมษายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2560
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วัดนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
10 สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร และโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชุมพร เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
12 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
13 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชุมพร เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
16 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชุมพร เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณหอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร)สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2559
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
20 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
22 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
23 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" และ "กิจกรรมรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2558
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ณ ชั้นล่าง หอประชุมจังหวัดชุมพร(บริเวณศูนย์ราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2557
123