ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 )นิภารัตน์ โยมา2559
2 การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 )นิภารัตน์ โยมา2559
3 แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 )อังคณา เชิดชูจึง2559
4 การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 )อังคณา เชิดชูจึง2559
5 การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 2 )น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี2559
6 การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1 )น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี2559
7 แนวการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพศึกษากรณีกองส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานลำดับที่ 1)ธัญรดา ลำพึงคิด2559
8 การเพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๒)ทองอุไร กิตติกมลพันธุ์2558
9 การดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๑)ทองอุไร กิตติกมลพันธุ์2558
10 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่ากรมการจัดหางาน2558
11 กลยุทธ์ในการพัฒนาการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพเพื่อการจ้างงานเชิงรุก (ผลงานเรื่องที่ 2)ฐิติมา นราพงศ์2558
12 การให้บริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพอิสระให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)ฐิติมา นราพงศ์2558
13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านทรัพยากรมนุษย์ (ผลงานเรื่องที่ 2)กตพร สองเมืองสุข2558
14 ผลสำเร็จในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผลงานเรื่องที่ 1)กตพร สองเมืองสุข2558
15 ความสำเร็จของการจัดงาน วันมหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ (ผลงานเรื่องที่ 1)วสันต์ ปาลาศ2558
16 แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ (ผลงานเรื่องที่ 2)อาจศึก ชนะหาญ2558
17 โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ผลงานเรื่องที่ 1)ดวงพร ม่วงสุข2558
18 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)ดวงพร ม่วงสุข2558
19 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)ดวงพร ม่วงสุข2558
20 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)ดวงพร ม่วงสุข2558
21 การพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ศึกษากรณี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู (ผลงานเรื่องที่ 1)มลฤดี มุกดา2558
22 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดหางานเพื่อการมีงานทำ ศึกษากรณีศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)ธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล2558
23 ปัญหาอุปสรรคการให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ผลงานลำดับที่ ๑)หรรษา โอเจริญ2557
24 การให้บริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานลำดับที่ 1)วันวิสา อนงค์ไชย์2557
25 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานของผู้สมัครงานในจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 2)บุญฑริก ภูจอมจิตร2557
123456789