ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2559 (ผลงานเรื่องที่1)เยาวพา เดชาฤดี2560
2 แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุโดยระบบเครือข่ายจังหวัด/เขต (ผลงานลำดับที่ 2 )ประภาส พรหมคำบุตร2560
3 ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานลำดับที่ 1)ประภาส พรหมคำบุตร2560
4 การเพิ่มศักยภาพการแนะแนวอาชีพแก่ผู้สูงอายุกับผู้พิการ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 2 )เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ2560
5 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานเรื่องที่ 1 )เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ2560
6 แนวทางการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำจากการพัฒนาด่านชายแดน (ผลงานเรื่องที่ 2)ปัญญา ขาวเขียว2560
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานเรื่องที่ 2)อภิวัฒน์ โสเจยยะ2560
8 การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ผลงานเรื่องที่ 1)อภิวัฒน์ โสเจยยะ2560
9 โครงการส่งเสริมการมีงานทำตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐยกิจพอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ (ผลงานหมายเลข 2 )สมบัติ โพธิวัฒน์2560
10 การจ้างงานคนพิการของสำนักงานจัดหางานจังหวัด (ผลงานเรื่องที่ 2)จรูญรักษ์ ชินวัฒน์2560
11 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดราชบุรี (ผลงานลำดับที่ 1 )จรูญรักษ์ ชินวัฒน์2560
12 การจัดทำทะเบียนคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงของศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ (ผลงานเรื่องที่ 2)นพดล ชาญชัยภูวดล2560
13 การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน (ผลงานเรื่องที่ 1)นพดล ชาญชัยภูวดล2560
14 "Location Jobs " on Mobile (ผลงานเรื่องที่ ๑)ภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม2560
15 การจัดทำกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานเรื่องที่ ๑)สุนทรี วิลาทอง2560
16 แนวทางการพัฒนางานแนะแนวอาชีพ (ผลงานเรื่องที่ 2)ณัฐพร เหลืองอร่าม2560
17 กระบวนการส่งเสริมเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ (ผลงานลำดับที่ 1 )เบญจวรรณ ฝอยทอง2560
18 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 )นิภารัตน์ โยมา2559
19 การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 )นิภารัตน์ โยมา2559
20 แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 )อังคณา เชิดชูจึง2559
21 การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 )อังคณา เชิดชูจึง2559
22 การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 2 )น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี2559
23 การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี (ผลงานเรื่องที่ 1 )น้อยทิพย์ เอี่ยมหลี2559
24 แนวการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพศึกษากรณีกองส่งเสริมการมีงานทำ (ผลงานลำดับที่ 1)ธัญรดา ลำพึงคิด2559
25 การเพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย (ผลงานเรื่องที่ ๒)ทองอุไร กิตติกมลพันธุ์2558
12345678910