ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2พัลลภา ยอดกลิ่น2559
2 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเปลี่ยนเลขของนายจ้างสถานประกอบการในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)พัลลภา ยอดกลิ่น2559
3 แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
4 การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
5 การให้บริการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smartphoneอัญชลี สิทธิกรกุล2559
6 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙อัญชลี สิทธิกรกุล2559
7 แนวทางการจัดการความรู้และการจัดเก็บความรู้ภายในกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)รชฏา ดุกสุกแก้ว2559
8 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานและการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)เที่ยง ดอกกระโทก2558
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๓)หรรษา โอเจริญ2557
10 การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน (ผลงานลำดับที่ ๒)หรรษา โอเจริญ2557
11 สรุปความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)สุธีกานท์ พินวิวัฒน์2557
12 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)บุญฑริก ภูจอมจิตร2557
13 การบริหารงานจัดหางานในประเทศภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า (ผลงานลำดับที่ ๒)สุชาติ พรชัยวิเศษกุล2556
14 ความพึงพอใจในการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)สุชาติ พรชัยวิเศษกุล2556
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมการจัดหางานรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2 )สุจิตรา ขจรกิดาการ2556
16 การรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)วาสนา คำลือ2555
17 แนวทางการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)วาสนา คำลือ2555
18 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๒)ยุวรี ญาณเตโช2554
19 ผลสัมฤทธิ์การให้บริจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ผลงานลำดับที่ ๑)ยุวรี ญาณเตโช2554
20 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของศูนย์จัดหางาน (ผลงานเรื่งที่ 1)จินดารัตน์ ชะวาจิตร2554
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ : เพื่อพัฒนางานการบรรจุงานของผู้สมัครงานในจังหวัดยะลา (ผลงานเรื่องที่ 2)กุสุมา วงษ์ตานี2554
22 การจดทะเบียนลูกจ้างและขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)ไพรินทร์ นิลดวง2554
23 การให้บริการจัดหางานในประเทศทางอินเตอร์เน็ต www.doe.go.th/e-job (ผลงานลำดับที่ 1)เบญจมาศ จูมณี2554
24 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 1)สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก2552
25 ผลงานวิชาการ เรื่อง การให้การบริการจัดหางานในประเทศ : กรณีศึกษา สำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาธนิช นุ่มน้อย2551
1234