ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)อรสิรีภัค ศิวิโรจน์2560
2 การสร้างนักบริการจัดหางานอย่างมืออาชีพ (ผลงานเรื่องที่ 2)อภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์2560
3 การพัฒนากระบวนงานจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)อุบล ช่วยพัฒน์2560
4 การจัดทำประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา รายจังหวัด (ผลงานเรื่องที่ ๒)ภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม2560
5 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร (ผลงานเรื่องที่ ๑)พรรณี แสงมณี2560
6 การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2พัลลภา ยอดกลิ่น2559
7 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเปลี่ยนเลขของนายจ้างสถานประกอบการในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)พัลลภา ยอดกลิ่น2559
8 แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
9 การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
10 การให้บริการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smartphoneอัญชลี สิทธิกรกุล2559
11 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙อัญชลี สิทธิกรกุล2559
12 แนวทางการจัดการความรู้และการจัดเก็บความรู้ภายในกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ ๒)รชฏา ดุกสุกแก้ว2559
13 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานและการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)เที่ยง ดอกกระโทก2558
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๓)หรรษา โอเจริญ2557
15 การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน (ผลงานลำดับที่ ๒)หรรษา โอเจริญ2557
16 สรุปความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)สุธีกานท์ พินวิวัฒน์2557
17 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)บุญฑริก ภูจอมจิตร2557
18 การบริหารงานจัดหางานในประเทศภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า (ผลงานลำดับที่ ๒)สุชาติ พรชัยวิเศษกุล2556
19 ความพึงพอใจในการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)สุชาติ พรชัยวิเศษกุล2556
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมการจัดหางานรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2 )สุจิตรา ขจรกิดาการ2556
21 การรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)วาสนา คำลือ2555
22 แนวทางการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)วาสนา คำลือ2555
23 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๒)ยุวรี ญาณเตโช2554
24 ผลสัมฤทธิ์การให้บริจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ผลงานลำดับที่ ๑)ยุวรี ญาณเตโช2554
25 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของศูนย์จัดหางาน (ผลงานเรื่งที่ 1)จินดารัตน์ ชะวาจิตร2554
12345