ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณี การอบรม ณ ศูนย์อบรมคนงานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)ปทิดา ท่านทรัพย์2560
2 การปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)พัชรินทร์ หาญเจริญ2560
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)ธัญญา สังข์ทอง2560
4 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวันโดยกรมกการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)ธัญญา สังข์ทอง2560
5 รายงานผลกระทบต่อความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอันเนื่องมาจากการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยในจังหวัดมุกดาหาร (ผลงานลำดับที่ 1)วิเศษ คำไพ2560
6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการในงานรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนหางานกรณีศึกษาการรับแจ้งการไปทำงานในต่างประเทศของคนหางาน ของสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ (ผลงานเรื่องที่ ๒)สนธยา กาลาศรี2560
7 การเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรณีคนหางานที่สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (ผลงานเรื่องที่ ๒)ณคประภา บำรุงสุข2560
8 การบริหารจัดการกระบวนการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS (ผลงานเรื่องที่ ๑)ณคประภา บำรุงสุข2560
9 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานสตูล (ผลงานเรื่องที่ ๑)อภิญญา นันทสว่าง2560
10 การประสานงานส่งผู้บริหารกรมการจัดหางานเข้าร่วมการประชุมและศึกษา ดูงาน ศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๑ ปี (EPS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสุกันนา พรผาติ2559
11 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๒)จิรายุ ชมภูมิ่ง2559
12 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๑)จิรายุ ชมภูมิ่ง2559
13 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ ๑)สินีนาฏ บรรลือทรัพย์2558
14 แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ผลงานเรื่องที่ 2)ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน2558
15 คู่มือการเสียภาษีสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ (ผลงานเรื่องที่ 1)ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน2558
16 ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) จังหวัดนครราชสีมา (ผลงานเรื่องที่ 1)เที่ยง ดอกกระโทก2558
17 การขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค (ผลงานเรื่องที่ 1)เปมิกา ขำระหงษ์2558
18 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย (ผลงานเรื่องที่2)พลากร อรุณมาศ2557
19 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ (ผลงานเรื่องที่ 1)พลากร อรุณมาศ2557
20 การให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมการพัฒนาการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษาการทำงานเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ (ผลงานลำดับที่ ๒)วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช2556
21 ประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมและสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช2556
22 การตรวจสอบและรับรองค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1 )สลักจิต เกิดจั่น2556
23 การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคนหางานที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)วิภารัตน์ ภักดี2555
24 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 2)วิภารัตน์ ภักดี2555
25 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล การประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ป่นบุญเลิศ ธีระตระกูล2555
12345678