ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การประสานงานส่งผู้บริหารกรมการจัดหางานเข้าร่วมการประชุมและศึกษา ดูงาน ศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๑ ปี (EPS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสุกันนา พรผาติ2559
2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๒)จิรายุ ชมภูมิ่ง2559
3 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ (ผลงานเรื่องที่ ๑)จิรายุ ชมภูมิ่ง2559
4 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ (ผลงานเรื่องที่ ๑)สินีนาฏ บรรลือทรัพย์2558
5 แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ผลงานเรื่องที่ 2)ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน2558
6 คู่มือการเสียภาษีสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ (ผลงานเรื่องที่ 1)ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน2558
7 ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) จังหวัดนครราชสีมา (ผลงานเรื่องที่ 1)เที่ยง ดอกกระโทก2558
8 การขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค (ผลงานเรื่องที่ 1)เปมิกา ขำระหงษ์2558
9 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย (ผลงานเรื่องที่2)พลากร อรุณมาศ2557
10 การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ (ผลงานเรื่องที่ 1)พลากร อรุณมาศ2557
11 การให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมการพัฒนาการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษาการทำงานเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ (ผลงานลำดับที่ ๒)วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช2556
12 ประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมและสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช2556
13 การตรวจสอบและรับรองค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1 )สลักจิต เกิดจั่น2556
14 การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคนหางานที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)วิภารัตน์ ภักดี2555
15 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 2)วิภารัตน์ ภักดี2555
16 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล การประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ป่นบุญเลิศ ธีระตระกูล2555
17 แนวทางการปฏิบัติสำหรับคนหางานหรือสมาชิกกองทุนฯก่อนเดินทางกลับประเทศไทย กรณีเดินทางกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกส่งตัวกลับด้วยสาเหตุต่างๆเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)นนทวัตร สุขงาม2555
18 การวินิจฉัยให้การสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายจนพิการทุพพลภาพ (ผลงานเรื่องที่ 1)นนทวัตร สุขงาม2555
19 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ผลงานลำดับที่ 2)ปาจรีย์ บุญหลง2555
20 การดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ (ผลงานลำดับที่ 1)ปาจรีย์ บุญหลง2555
21 การแก้ไขปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา (ผลงานลำดับที่ 1)เกศสุดา มงคลชาติ2555
22 การเสริมสร้างความรู้เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ : ศึกษากรณีการเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดน (ผลงานลำดับที่ 2)อำพร ศรีช่วย2554
23 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ผลงานลำดับที่ 1)อำพร ศรีช่วย2554
24 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน ศึกษาเฉพาะกรณีจ้างตรง (ผลงานลำดับที่ 2)เยาวดี อุดไธสง2554
25 โอกาสของแรงงานไทยในสหภาพยุโรป (ผลงานลำดับที่ 1)เยาวดี อุดไธสง2554
12345678