ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แรงงานไทยกับการแก้ไขปัญหาเศษฐกิจพนาพร อัศวนนทวงศ์ม.ป.ป
2 การเก็บค่าธรรมเนียบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (ผลงานเรื่องที่ 1)สาวิตรี ศรีเดช2559
3 แนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติ เมียงมา ลาว กัมพูชา ด้วยระบบนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 2)วิไลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ2559
4 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 1)วิไลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ2559
5 การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 1)กนกพร ทรัพย์เย็น2559
6 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จศึกษากรณีศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ 2)กนกจันทร์ โชคผ่อง2559
7 การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 1)กนกจันทร์ โชคผ่อง2559
8 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกราชอณาจักรกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสถานกาณ์ปัจจุบัน : An Analysis and Review of Manangement of Migrant Worker Repatriation fund in Current Situationsสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร2559
9 แนวทางการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา (ผลงานเรื่องที่ 2)ปิยวรรณ เนตรทิพย์2558
10 การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้างงาน ๔ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ : สำนับริหารแรงงานต่างด้าว (ผลงานเรื่องที่ 1)ปิยวรรณ เนตรทิพย์2558
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ (ครูชาวต่างชาติ) ในสถานศึกษาของรัฐบาลจังหวัดอุทัยธานี (ผลงานเรื่องที่ ๒)สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2558
12 การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุทัยธานี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ (ผลงานเรื่องที่ ๑)สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2558
13 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย (ผลงานลำดับที่ ๓)ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์2558
14 การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานลำดับที่ ๒)ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์2558
15 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะกรณีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลสมเกียรติ บุญทอง2558
16 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย (ผลงานลำดับที่ 3)ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์2558
17 การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผลงานลำดับที่ 2)ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์2558
18 แนวทางรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) กรณีมีใบอนุญาตทำงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)จงกล สุวรรณานนท์2558
19 การบริหารจัดการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน (ผลงานเรื่องที่ 2)จงกล สุวรรณานนท์2558
20 แนวทางการพัฒนาการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)วินัย ทองอุบล2558
21 การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)วินัย ทองอุบล2558
22 การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผลงานเรื่องที่ 2)วสันต์ ปาลาศ2558
23 การประสานการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU (ผลงานเรื่องที่ 2)เพ็ญวดี รัตตกูล2558
24 การประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานลาว-ไทย ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 9 (ผลงานเรื่องที่ 1)เพ็ญวดี รัตตกูล2558
25 แนวทางการติดตามเงินที่นายจ้างไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน (ผลงานเรื่องที่ 2)สุปราณี ยิ้มผึ้ง2557
12345678910