ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
3 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
4 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2560
5 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2559 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
7 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
8 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
9 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
10 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
11 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2559
12 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ ๒๑ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2558
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ ๒๐ ฉบับประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2557
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ห้างสรรพสินค้า BIG C สาขาราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2557
15 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ ๒๐ ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2557
16 แผ่นพับสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2557
17 รายงานการสำรวจทหารกองประจำการ ภาคตะวันตก ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 ปี พ.ศ. 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2556
18 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2556
19 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ ๑๙ ฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2556
20 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ ๑๙ ฉบับประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2556
21 สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2554
22 แบบรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทำผิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ของจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2553
23 แบบรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2552
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2551
25 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี2550
12