ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2559
2 รายผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2556
3 สำนักจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2555
4 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2554
5 สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2553
6 ผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2552
7 สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549)สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2552
8 สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2549)สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2552
9 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2552
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2552
11 รายงาสถานการณ์ตลาดแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
12 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
13 สถานการณ์แรงงาน จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2/2551 (เมษายน - มิถุนายน)สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2551
14 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
16 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
17 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
18 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
19 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
20 รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2551
21 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2550
22 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2550
23 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2550
24 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2550
25 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2550
12