ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
3 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
4 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
6 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
7 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
8 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2559
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/255 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2555
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2555 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2555
11 สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2554
12 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำของเยาวชนผู้นำชมท้องถิ่น งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2554
13 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2553 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2553
14 สำนักงาน จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552)สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2552
15 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง และโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2552
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00-16.00 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
17 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
18 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
19 จดหมายข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
20 ข่าวจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำดือนกรกฎาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อยในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อยในวันที่ 20 มิถุนายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
23 ข่าวจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำดือนเมษายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2550
24 ข่าวจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำดือนเมษายน 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี2546