ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แรงงานไทยกับการแก้ไขปัญหาเศษฐกิจพนาพร อัศวนนทวงศ์ม.ป.ป
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 2)ภัทชาณินษ์ ทวีชัย2559
3 แนวการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)ภัทชาณินษ์ ทวีชัย2559
4 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 2)เอกพงษ์ บุราณสาร2559
5 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาแนะแนว) และตำแหน่งนักสถิติ ของกรมการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)เอกพงษ์ บุราณสาร2559
6 แนวทางการรับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์กรณีร้องทุกข์บริษัทจัดหางานภายใต้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและค้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๗ (ผลงานลำ ดับที่ 2)พฤติ ศรีจันทร์2559
7 การรับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ศึกษากรณีการงลโทษทางทะเบียนหักหลักประกันและดำเนินคดีอาญา บริษัทจัดหางานเอ แอนด์ เอส บิสสิเนส ๑๙๙๕ จำกัด (ผลงานลำ ดับที่ 1)พฤติ ศรีจันทร์2559
8 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดหางานในประเทศ กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผลงานลำ ดับที่ 2)วงศกร ทองอินทา2559
9 ตรวจ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผลงานลำ ดับที่ 1)วงศกร ทองอินทา2559
10 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว (ผลงานลำดับที่ 2)รัชนก ส่งศรี2559
11 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จังหวัดระนอง (ผลงานลำดับที่ 1รัชนก ส่งศรี2559
12 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ผลงานลำดับที่ 2)นริศรา ขวัญไกรศิริ2559
13 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหทายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) (ผลงานลำดับที่ 1)นริศรา ขวัญไกรศิริ2559
14 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ (ผลงานลำดับที่ 2 )นิภารัตน์ โยมา2559
15 การสำรวจข้อมูลของผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ผลงานลำดับที่ 1 )นิภารัตน์ โยมา2559
16 แนวทางการระบชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อรองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) (ผลงานลำดับที่ 2 )อังคณา เชิดชูจึง2559
17 การจัดทำงบการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานลำดับที่ 1 )อังคณา เชิดชูจึง2559
18 แนวทางการจัดทำความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ (อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว) (ผลงานเรื่องที่ ๒)สุกันนา พรผาติ2559
19 การประสานงานส่งผู้บริหารกรมการจัดหางานเข้าร่วมการประชุมและศึกษา ดูงาน ศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๑ ปี (EPS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสุกันนา พรผาติ2559
20 การจัดทำคู่มือการบริการจัดหางานในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานเรื่องที่ 2พัลลภา ยอดกลิ่น2559
21 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเปลี่ยนเลขของนายจ้างสถานประกอบการในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)พัลลภา ยอดกลิ่น2559
22 แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
23 การจัดทำคู่มือการพิจารณาการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่) (ผลงานเรื่องที่ 1)ภูริพงษ์ วารีศรี2559
24 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกรมการจัดหางาน โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้เกิดบูรณาการและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ผลงานลำดับที่ 2)พงศ์ธร ศุภการ2559
25 การดำเนินงานของกรมการจัดหางานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยรายงานต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและรายงานการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในการทำประมงผิดกฎหมายต่อสหภาพยุโรประหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (ผลงานลำดับที่ 1)พงศ์ธร ศุภการ2559
12345678910...