ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณี การอบรม ณ ศูนย์อบรมคนงานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)ปทิดา ท่านทรัพย์2560
2 ความรับผิดในทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลในกรณีกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผลงานลำดับที่ 2)ชัชวาล นพณัฐเสฎฐี2560
3 ตรวจสอบสำนวนคดีและดำเนินคดี บริษัท เอเชียไทย ก่อสร้าง จำกัด ที่1 (ในฐานะนิติบุคคล) นายเฉิน เหวิน หนาน ที่ 2 และนายเซียว ไท เฟง ที่ 3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ในฐานะส่วนตัว) และเสนอสำนวนคดีเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย(ผลงานลำดับที่ 1)ชัชวาล นพณัฐเสฎฐี2560
4 การกำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส (ผลงานลำดับที่ 1)เกศกมลวรรณ แสนสุข2560
5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน (ผลงานเรื่องที่ 2)กาญจนา ชัยชนะ2560
6 การพัฒนางานบริหารงานทั่วไปของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (ผลงานลำดับที่ 2)อโนทัย คุณกะมุท2560
7 แนวการจัดประชุมผู้บริหาร กรมการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)กาญจนา ชัยชนะ2560
8 การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการอำนวยการระดับต้น (ผลงานลำดับที่ 1)อโนทัย คุณกะมุท2560
9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2)อรสิรีภัค ศิวิโรจน์2560
10 การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1)อรสิรีภัค ศิวิโรจน์2560
11 การปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น (ผลงานเรื่องที่ 2)พัชรินทร์ หาญเจริญ2560
12 ศูนย์พยากรณ์ความต้องการแรงงาน (ผลงานลำดับที่ 2)เยาวพา เดชฤดี2560
13 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2559 (ผลงานเรื่องที่1)เยาวพา เดชาฤดี2560
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)ธัญญา สังข์ทอง2560
15 การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวันโดยกรมกการจัดหางาน (ผลงานลำดับที่ 1)ธัญญา สังข์ทอง2560
16 แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุโดยระบบเครือข่ายจังหวัด/เขต (ผลงานลำดับที่ 2 )ประภาส พรหมคำบุตร2560
17 ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานลำดับที่ 1)ประภาส พรหมคำบุตร2560
18 การเพิ่มศักยภาพการแนะแนวอาชีพแก่ผู้สูงอายุกับผู้พิการ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (ผลงานลำดับที่ 2 )เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ2560
19 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน (ผลงานเรื่องที่ 1 )เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ2560
20 แนวทางการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำจากการพัฒนาด่านชายแดน (ผลงานเรื่องที่ 2)ปัญญา ขาวเขียว2560
21 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดน่าน (ผลงานเรื่องที่ 1)ปัญญา ขาวเขียว2560
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานเรื่องที่ 2)อภิวัฒน์ โสเจยยะ2560
23 การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ผลงานเรื่องที่ 1)อภิวัฒน์ โสเจยยะ2560
24 ศูนย์ข้อมูลและบริการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา(กรณีเลิกจ้าง) (ผลงานเรื่องที่ 2)บุญเลิศ อุยสุย2560
25 การเพิ่มท้องที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ผลงานเรื่องที่ 2)วิเศษ คำไพ2560
12345678910...