ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2561
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
3 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
4 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
6 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
7 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
8 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
9 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2557
10 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2556
11 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2551
12 รายงานสถานการณ์แรงงานและสวัสดิ์การสังคมจังหวัดนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม2538