ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2552
2 จังหวัดลำปาง จัดนัดพบแรงงานใหญ่ปี ๒๕๕๒ "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ" ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2552
3 ส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2548
4 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ จากบริการจัดหางานของรัฐด้วยระบบ COMPUTER ON - LINE ประจำเดือนกุมภาพันธ์2545สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2545
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ จากบริการจัดหางานของรัฐด้วยระบบ COMPUTER ON - LINE ประจำเดือนเมษายน2545สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2545
6 วันนัดพบ-แนะแนว 41สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2541