ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2561
2 การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2560
3 การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2560
4 การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2560
5 คำสั่งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2559
6 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2559
7 คำสั่งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2558
8 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย2558
9 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2558
10 คำสั่งนายทะเบียน ที่ พช ๐๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2558
11 คำสั่งนายทะเบียน ที่ พช ๐๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2558
12 คำสั่งนายทะเบียน ที่ พช ๐๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2557
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2557
14 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2556
15 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรยูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555,สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2555
16 ขอส่งแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2554
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2553 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2553
18 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ บริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2553
19 กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในประเทศ (เรื่องที่ 2)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
20 กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในประเทศ (เรื่องที่ 2)มยุรี มาตรสงครามมยุรี มาตรสงคราม2551
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ จัดวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ธ.ค.2551 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
22 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบึงกระจับ จัดวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบึงกระจับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพ - นัดพบแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2551
12