ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2554
2 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านจังหวัดพิจิตร ปีบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2554
3 สำนักจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยคนพิการเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พล่าซ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2554
4 สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ปี 2553 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2553
5 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดพิจิตร "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง"สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2553
6 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า ชั้น ๒ อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ปี 2552 และโครงการมีงานทำนำชุมชนแข้มแข็ง ปี 2552 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
8 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.(แก้ไข)สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
9 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
10 วารสารสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน จัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
11 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
12 สำนักจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันทึ่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 - 18.00 น ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า ชั้น 2สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2552
13 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
15 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
16 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
17 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
18 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย 10/2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
19 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฏาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
20 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย 9/2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
22 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่8/2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
24 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย 7/2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
25 วารสารประจำเดือนเมษายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2551
12