ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมงาน"นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพื่อคนไทยมีงานทำ" วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2558
2 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2554
3 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2554
4 สำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เวลา 09.00 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2554
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2554
6 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานครั้งยิ่งใหญ่ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2554
7 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
8 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
9 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
10 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
11 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนังานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
12 ภาพกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
13 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก "โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
14 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
15 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
16 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
17 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
18 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก "โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 "สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
19 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2553
20 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก วันนัดพบแรงงานย่อยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
21 ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
22 ภาพกิจกรรมสำนักจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
23 ภาพกิจกรรมโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
24 โครงการพลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพ ภาพกิจกรรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
25 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก2552
123