ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2560
2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2550
3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2549สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2549
4 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2546 - 2547กรมการจัดหางาน2547
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2549สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2547
6 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 1/2547 (มกราคม - มีนาคม 2547)สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2547