ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพะเยา อ.เมืองจังหวัดพะเยา จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2557
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
5 จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน สิงหาคม 2556 จัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
6 จุลสารจัดหางาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
8 จุลสารจัดหางาน ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมกิจกรรม "นัดพบแรงงาน" 13 - 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในงาน "วันเปิดประตูสู่อาชีพที่ยั่งยืนและการมีงานทำ" ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานค้าชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานค้าชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2556
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555,สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2555 และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
13 สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2555
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน-นัดพบนายจ้าง" วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2554
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน - นัดพบนายจ้าง" ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2554
20 สรุปผลการปฏิบัติงานปรำจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2554
21 สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2554
22 สำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2554