ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสารจัดหางานนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2559
2 ข่าวสารจัดหางานนครสวรรค์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2559
3 ข่าวสารจัดหางานนครสวรรค์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2559
4 ข่าวสารจัดหางานนครสวรรค์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
5 ข่าวสารจัดหางานนครสวรรค์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
9 ข่าวสารจัดหางานประจำเดือนมิถุนายน 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งข่าวสารจัดหางาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่ ในงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘"วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2558
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุก กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนแข็มเข็ง 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2556
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555,สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2555,สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนแข็มเข็งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2555
16 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแนะแนวอาชีระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2553 จังหวัดนครสวรรค์ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2553
17 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2553
18 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2553
19 ขอเชิญร่วมงานและสมัครงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ นครสวรรค์ 19 มีนาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2553
20 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2552
21 สรุปผลการให้บริการมจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานประจำปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2551
22 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2551
23 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2551
24 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2551
25 ภาพกิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ 51 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์2551
12