ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2560
2 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2554
3 เตือน ระวังถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าในลาวสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2554
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2553 โดย สำนักจัดหางานจังหวัดน่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2553