ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่อ "CHIANG MAI IT JOB EXPO 2017" ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2560
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "สร้างงาน สร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่" ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2559
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดหางานเชียงใหม่ เตื่อน!! นายหน้าปลอมใบรับคำขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2558
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่และนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ และวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2558
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี่ยงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2557
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2557
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ และวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสันพระเนตรและห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างสรรค์ สานฝันสู่อาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖" ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบตลาดงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบตลาดงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยและห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่เชียงสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในสานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และบริเวณจตุรคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2556
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "งานนัดพบแรงงานประจำปี ๒๕๕๖" ในวันศุกร์ที่ ๑๑ - วันเสาร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เรือนคุ้มภูคำและห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน "ราชมงคลล้านนาเอ๊กซ์โปร ๕๕" ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
15 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 3/2555 วันพุธและวันพฤหัสบดี 25-26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานภายในอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
17 สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัด "งานนัดพบแรงงานใหญ่ประจำปี ๒๕๕๕" ในวันศุกร์ที่ ๒๐ - วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกาดดอยและห้องสรันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกาดดอยและห้องสันพระเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัย ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2555
22 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2553
23 ภาพกิจกรรมวันนัดพบแรงงานประจำปี ๒๕๕๓ "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2553
24 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานประจำปี 2553 "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" วันที่ 19-20 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2553
25 ข่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร็วๆนี้เตรียมพบกับ วันนัดพบแรงงานประจำปี 2553 "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2553
123