ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2560
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
14 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการรพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
16 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2559
17 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจดทะเบียนลูกจ้างและขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2558
18 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2558
19 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานทำงานให้คนหางานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2557
20 จังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย และ CR mall & ทวียนต์ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานด้วยไอที วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๒ ศูนย์การค้าเชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ (สี่แยกประตูสรี) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2556
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2554
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานเชียงราย" วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ชั้น ๒ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2554
23 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ผลการดำเนินงานของสำนักจัดหางานจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2554
24 รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ปี 2552 (มกราคม - ธันวาคม)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2554
25 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานเชียงราย วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๒ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ อ.เมือง จ.เชียงรายสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย2552
12