ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2559
2 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2557
3 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2556
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 จัดพร้อมงาน "สบสานวัฒนธรรมไทยสายใยสู่อาเซียน ปี 2555" วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2555
5 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2555
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2555 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการจัดหางานครบรอบ 19 ปี วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2555
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2555
8 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2554
9 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2553
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2553 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 09.00 - 15.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2553
11 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2552
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2551
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2551
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2551
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2551
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2551
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8/2551 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการจัดหางาน ครบรอบปีที่ 15 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 08.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมอาฟเตอร์ซิก โรงแรมเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2550
18 ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานไตรมาส4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2550
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงานร่วมใจเทิดไท้ 80 พรรษาองค์ราชัน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2550
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2550
21 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2550
22 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2549สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2549
23 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2549