ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2560
2 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ต.ค ๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๗)สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2557