ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2558
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2557
3 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2555
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี 2555 & วันนัดพบสถานประกอบการ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างบิ๊กซี อำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2555
5 แบบรายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และภาพกิจกรรมการจัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2554
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 เวลา 08.30 - 16.30 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2554
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2554
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ บริเวณโรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2554
9 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง แนวทางพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงานกรมการจัดหางาน2552
10 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนงานกรมการจัดหางาน2552
11 การพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ ผลงานลำดับที่ 2สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2552
12 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานกรณีถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ โดยสาย/นายหน้าเถื่อนสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2552
13 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2551
14 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2551
15 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2551
16 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2550
17 สรุปผลการดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2548
18 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยโสธร)กรมการจัดหางาน2545
19 หมู่บ้านชนบทไทยปี 2537ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัมนาชนบทกระทรวงมหาดไทย2537